Foto Portada Wix Concurs 01 v02.jpg
BASES DE CONCURS FOTOGRÀFIC "IMPERIALS 30 ANYS"

ORGANITZADOR

C.F.A. IMPERIALS Reus domiciliat a Reus, C/ Tivoli, nº11-3A , C.P. 43202  i N.I.F. G43324458, organitza la promoció del concurs fotogràfic "Imperials 30 ANYS" en la qual els participants podran obtenir el premi d'una Réplica del primer casc l'equip C.F.A. IMPERIALS -Casc Daurat-. En resultar seleccionades les seves fotografies pel jurat i votades pel públic.

 

PARTICIPANTS

Poden participar totes les persones majors d'edat que ho desitgin. La participació en aquest concurs implica la total acceptació d'aquestes bases. Així com la submissió al criteri del jurat pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió generada al respecte i a les decisions interpretatives que de les presents bases realitzi aquest últim.

 

TEMÀTICA

Les imatges presentades, han d'estar relacionades amb el futbol americà dins de l'àmbit estatal, des de la creació del primer equip de F.A., fins al dia d'avui.

En el cas d'aquelles obres que puguin contenir la imatge de persones físiques i/o reproduccions d'obres preexistents, serà responsabilitat de la persona participant recollir les pertinents autoritzacions i cessions de les persones propietàries dels drets d'imatge, o dels titulars dels drets de propietat intel·lectual de les obres preexistents reproduïdes en l'obra presentada al present Concurs.

El Participant garanteix l'autoria i l'ús pacífic de la seva obra de manera que, qualsevol controvèrsia que pogués sorgir per incompliment de la Llei en relació amb les obres, especialment en matèria de propietat intel·lectual, serà responsabilitat del participant. En el cas que en les fotografies presentades apareguin menors d'edat, serà necessari el consentiment exprés dels seus pares o representants legals. En cas que la imatge sigui seleccionada com a finalista o resulti premiada, es podrà sol·licitar còpia del consentiment/autorització per escrit.

L'organització es reserva el dret d'acceptar les obres segons s'ajustin o no a la temàtica plantejada i a uns criteris de qualitat tècnica mínims, així com de respecte a les persones. En aquest sentit l'organització comunica als participants que es reserva el dret a desqualificar aquelles obres que al seu judici no compleixin les exigències de temàtica indicades i especialment aquelles que pel seu contingut o composició atempten contra la moral i/o l'ordre públic o siguin denigrants o ofensives.

LLIURAMENT DE LES OBRES

Cada concursant pot enviar un màxim de 3 obres. Hauran de fer-ho de la següent manera:

La participació al concurs es farà a través de les plataformes Instagram i Facebook: Els participants penjaràn la fotografia al seu propi perfil personal de la xarxa que escullin (instagram o facebook) i a cada fotografia posarà els hashtags: #concursfotoimperials2020 #imperialsreus (hi ha d'haver els 2 hashtags per ser vàlid).

 • Els participants també hauràn de fer-se seguidors d'Imperials a la xarxa Instagram    imperialsreus, o Facebook:/imperials.reus on penjin les fotos. 

 • És necessari enviar la fotografia al mail concursfoto@imperialsreus.es .i s'exposarà a la web en un format de galeria de fotografies. www.imperialsreus.com.

 • El jurat escollirà les 10 fotos finalistes de totes les que s'hagin rebut a concurs al finalitzar la data de fi de concurs.

 • El guanyador final serà per votació popular a través de les xarxes instagram i facebook de la manera següent:

 • Un cop el jurat tingui les 10 fotos finalistes, es farà un post a les xarxes socials    d'Imperials on cada fotografia portarà un Nº que es veurà clarament.

 • La votació serà fent comentari al propi post amb el número de foto que voten

 • Si una persona posa més d'un vot la seva votació quedarà anul·lada.

 

TERMINIS DE LLIURAMENT

El format del Concurs presenta una sola categoria, amb un premi pel guanyador.

La data d'inici del Concurs és el dia 6 de juliol de 2020.

Data final d'entrega serà el dia 31 de juliol de 2020.

Votacio popular del guanyador serà del 1 d´Agost fins el 9 d’Agost

Publicació del guanyador el dia 12 d'agost de 2020.

 

 

SELECCIÓ D'OBRES I VEREDICTE

Les fotografies presentades tindran un període d'exposició pública diària en l'espai creat a tal efecte a la web d'IMPERIALS: www.imperialsreus.com


 

JURAT I ENTREGA DEL PREMI

El jurat estarà format per:

Joan Josep Ayuso Romero. President de la Federació Catalana de Futbol Americà.

Lidia Bel Torres. Presidenta C.F.A. Reus Imperials.

Jose Luis Castan Solanellas. Fundador i expresident C.F.A. Reus Imperials.

José Angel Ribas Espiñeira. Exjugador Reus Imperials i Barcelona Howlers , Fotògraf.

Josep Cuerba Domènech. Regidor d'Esports de l'Ajuntament de Reus.

 

El jurat podrà resoldre amb plena capacitat totes les situacions no contemplades en aquestes bases. Entre altres opcions, el jurat podrà decidir declarar el premi desert.

 

PREMI

Com a primer i, únic premi, es farà entrega al guanyador d'una rèplica del Primer Casc del C.F.A. Reus Imperials. (Casc de color daurat)

 

FOTO

PUBLICACIÓ DE LES FOTOGRAFIES

Al llarg de la fase de votació, les fotografies presentades podran ser utilitzades en les diferents plataformes de difusió dels organitzadors (tant xarxes socials, pàgines web i mitjans impresos) amb l'únic objecte de promocionar la fase participativa del concurs. IMPERIALS realitzarà una cobertura informativa especial del concurs. Les fotografies finalistes podran ser objecte d'una exposició itinerant.

 

En aquest sentit, a efectes previstos a la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge, els participants d'aquesta promoció que hagin estat agraciats amb el premi, consenten en què els organitzadors puguin utilitzar públicament amb caràcter gratuït el seu nom i imatge com agraciat/da, en diferents mitjans (web, intranet, etc.).

 

 

DRETS SOBRE LES FOTOGRAFIES

Els participants declaren ser els autors de les obres presentades al concurs. Tanmateix, els participants amb la mera participació atorguen als organitzadors del Concurs una llicència no exclusiva sobre els drets d'explotació de les obres presentades durant el termini de vigència del present concurs amb objecte que els organitzadors donin difusió al concurs a través dels mitjans que estimin oportuns (premsa escrita, pàgines web, xarxes socials...) i permetin la comunicació pública de les obres per a la votació popular.

Addicionalment el guanyador atorguen respecte de qualsevol de les 10 obres finalistes, a IMPERIALS  una llicència no exclusiva sobre els drets d'explotació de les obres presentades, per a un àmbit territorial mundial, durant el màxim temps permès per la llei i per a qualsevol modalitat d'explotació existent en el moment de l'acceptació de les presents bases. Aquesta llicència inclou a títol enunciatiu, però no limitatiu, els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública. En cap cas se cediran a tercers, llevat autorització expressa de l'autor. Els participants es fan responsables que no existeixin drets a tercers sobre les seves obres. Els organitzadors es comprometen, per la seva part, a indicar el nom de l'autor cada vegada que la seva imatge sigui reproduïda. Tanmateix, IMPERIALS es reserva el dret d'ús (no exclusiu) de les 10 fotografies que optin al premi final.

 

PROTECCIÓ DE DADES

A efectes del que es disposa a la normativa de protecció de dades, a continuació, l'informem de la política de privacitat aplicable a les dades que faciliti mitjançant del formulari de participació en el concurs:

 

Responsable del tractament de cada recollida de dades:

 

IMPERIALS situada en C/Tívoli, 11.    l.bel@imperialsreus.es 

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

 • IMPERIALS tractarà les dades de caràcter personal que vostè li faciliti amb motiu de la seva participació en la present promoció per a la gestió d'aquesta, així com en el cas de resultar agraciat per a posar-nos en contacte amb vostè i gestionar el premi.

 • Si vostè resultes guanyador/a de la promoció, utilitzarem les seves dades de caràcter personal, inclosa la seva imatge, per a comunicar la identitat del guanyador a través de la pàgina web i els mitjans de comunicació titulars o responsabilitat d'IMPERIALS.

 • Tanmateix, el mantindrem informat sobre accions iguals o similars a la present, inclusivament mitjançant comunicacions electròniques, que entrin dins de l'expectativa raonable de vostè en el moment de la seva participació. Aquest tractament podrà cessar en el cas que vostè s'oposi al mateix.

 

Termini de conservació: Tractarem les seves dades mentre es mantingui vigent la promoció i la seva relació amb nosaltres, i una vegada finalitzada aquesta mentre existeixi responsabilitat legal.

 

Legitimació: Depenent de la finalitat del tractament, la base jurídica del mateix pot ser diferent:FINALITATS RELACIONADES AMB LA GESTIÓ DE LA PROMOCIÓ:

 • Gestió de la promoció: IMPERIALS està legitimat per a tractar les seves dades en virtut del consentiment vàlidament donat per vostè amb motiu de la seva participació i inscripció en la promoció.

 • Enviament de comunicacions comercials: Atesa la normativa actualment vigent i havent ponderat els nostres interessos i els seus drets us expliquem que ostentem un interès legítim per a tractar les seves dades amb la finalitat de remetre-li comunicacions comercials sobre accions similars a la present (sense perjudici de què pugui oposar-se en qualsevol moment a aquest tractament)

 • Gestió administrativa i compliments d'obligacions legals: En l'àmbit comptable i administratiu necessitem tractar les seves dades per a complir amb les obligacions imposades entre altres la normativa mercantil o fiscal, per tot això estem legitimats a aquest tractament per imperatiu legal.

 

Destinataris de les dades: amb caràcter general, llevat obligació legal, les seves dades no seran cedides a cap tercer sense el seu consentiment. En tot cas, algunes comunicacions i/o transferències de dades a tercers poden venir imposades per determinada normativa, per exemple, fiscal (la comunicació de les seves dades a Hisendes tributàries).

 

Tanmateix, l'anterior, amb motiu de l'execució i gestió pròpia de la promoció, IMPERIALS podrà comunicar les seves dades als membres del jurat a efectes de detectar qualsevol incompatibilitat i garantir la neutralitat d'aquest. Tanmateix, en la mesura en que IMPERIALS O ELS SEUS PATROCINADORS de conformitat amb l'establert en les presents bases tenen la facultat de publicar les obres finalistes identificant a l'autor d'aquestes, els hi comunicaran les dades dels finalistes a efectes de la gestió de la impressió i ús de les obres. Aquesta cessió està legitimada per l'execució pròpia de la promoció pel que s'entén consentida per la seva participació en aquesta

 

Drets i exercici: Respecte a les dades de caràcter personal recollides per al seu tractament té la possibilitat d'exercir els drets d'accés rectificació, supressió i portabilitat. Tanmateix, us informem que en determinades circumstàncies vostè tindrà dret a sol·licitar la limitació o oposició del tractament de les seves dades, en aquest cas el responsable cessarà en el seu tractament i únicament conservarà els mateixos per l'exercici o la defensa de reclamacions. L'exercici dels citats drets es podrà fer mitjançant sol·licitud dirigida per escrit a qualsevol dels responsables a través de les dades de contacte abans indicats, en els termes que subscriu la legislació vigent. Tanmateix es podrà dirigir també davant l'autoritat de control que consideri oportú per a interposar la seva reclamació. Als efectes oportuns, l'informem que a España l'Autoritat de Control és l'Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es), i pot exercitar els seus drets a través dels formularis que aquesta entitat té habilitats a l'efecte i que estan disponibles a la seu electrònica (https://sedeagpd.gob.es).


 

LEGISLACIÓ

La legislació aplicable a la present acció serà l'espanyola, mentre que per quantes controvèrsies poguessin derivar de la interpretació i execució del present document, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals que per llei poguessin correspondre al consumidor.